Upadłość konsumencka – sposób na wszystkie długi?

Bartosz Machul

Upadłość konsumencka to szczególny rodzaj upadłości, dla których przewidziano odrębne przepisy mające na celu uwolnienie dłużnika od konieczności spłaty części swoich zobowiązań. Upadłość konsumencka jest szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób, które popadły w spiralę zadłużenia, z której nie są w stanie w normalnych warunkach wyjść. 

Zasadniczym celem postępowania upadłościowego konsumenta jest całkowite oddłużenie osoby, która wskutek nieumyślnego działania stała się niewypłacalna.

Kiedy więc dochodzi do niewypłacalności? Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Polska ustawa wskazuje jednocześnie na domniemanie, z którego wynika, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Podstawowym elementem wymaganym do ogłoszenia upadłości jest złożenie wniosku do właściwego sądu. Wniosek ten powinien składać się z elementów wymienionych w ustawie i zawierać uzasadnienie. Jest ono o tyle istotne, że w przypadku gdy okaże się niezgodne z prawdą lub niezupełne to sąd może umorzyć postępowanie upadłościowe. Dlatego też najlepiej skorzystać z wykwalifikowanej pomocy radcy prawnego lub adwokata, który przeprowadzi Państwa przez proces upadłościowy.

Warto wskazać, iż ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie oznacza całkowitego oddłużenia bez konieczności dokonywania spłat. Po zakończeniu postępowania upadłościowego sąd określa pewien okres, w którym upadły będzie zobowiązany spłacać zobowiązania. Okres ten może wynosić nie więcej niż 36 miesięcy. Jednakże jeżeli okaże się, że upadły doprowadził umyślnie do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w wyniku rażącego niedbalstwa okres ten może zostać wydłużony do 84 miesięcy. Możliwe jest także całkowite umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat (może się tak wydarzyć w przypadku na przykład nagłej choroby lub niepełnosprawności).

Po określeniu tych podstawowych warunków związanych z upadłością można przystąpić do wypełniania wniosku, który poza danymi osobowymi musi zawierać przede wszystkim: wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie; aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników; spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty; spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania; listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych; informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku; informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach; informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł. Jak widać zakres informacji, które muszą zostać podane we wniosku jest szeroki i dotyczy wielu sfer życia upadłego. Z uwagi na wielość informacji warto zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanego prawnika takiego jak radca prawny bądź adwokat.

Stosunkowo nowym rozwiązaniem jeżeli chodzi o składanie wniosku o ogłoszenie upadłości jest konieczność wniesienia wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zgodnie z art. 216a ustawy, który wprost wskazuje, iż w postępowaniu upadłościowym pisma procesowe oraz dokumenty, wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnianych w tym systemie formularzy. Pisma oraz dokumenty niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma albo dokumentu do sądu. Wprowadzenie rygoru związanego z koniecznością korzystania z systemu teleinformatycznego ma w sposób zasadniczy przyspieszyć postępowania upadłościowe, jednakże może okazać się barierą dla dłużników, którzy nie posiadają odpowiednich umiejętności korzystania z urządzeń elektronicznych.

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Machul w Ciechanowie świadczy pełen zakres pomocy prawnej związanej z upadłościami konsumenckimi. Doradzamy klientom zarówno przy składaniu wniosku do Sądu, jak i później na etapie kontaktów z syndykiem. Naszą siedzibą jest miasto Ciechanów, jednakże świadczymy pomoc prawną na terenie całego kraju. Posiadamy biura w Mławie oraz w Warszawie, które umożliwiają nam swobodne spotkania z klientami.

Wybór wykwalifikowanego prawnika będącego radcą prawnym lub adwokatem pozwoli na odpowiednie zabezpieczenie państwa interesów w postępowaniu upadłościowym i wpłynie na sprawność jego przeprowadzenia.

Zapraszamy do kontaktu:

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Machul

Tel. 888-343-340

Mail: biuro@kancelariamachul.pl

Radca prawny Bartosz Machul

Kilka słów o sobie

Dodaj komentarz